Simon WrightTitle - Polo
Medium - Original Oil

Size - 27 x 22 inches
Price - £795